Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Головна » Особливості організації бухгалтерського обліку у холдингах

Особливості організації бухгалтерського обліку у холдингах

В даний час, в умовах глобалізації бізнесу набули розвитку процеси об'єднання організацій у групи на економічній основі, що дозволяє більш продуктивно використовувати їх потенціал внаслідок збереження їх юридичної самостійності, та водночас забезпечувати ефективне фінансове управління, підвищувати рентабельність об'єднання та кожної вхідної. у нього організації окремо, внаслідок єдиного центру управління їхніми фінансами. Таким чином, актуальною формою побудови структури організацій, що відображає зацікавленість внутрішніх та зовнішніх користувачів оперативної інформації, є групи компаній, пов'язаних між собою. Ці групи називаються холдинговими структурами.

Особливості побудови холдингових структур мають значний вплив на формування обліково-аналітичного забезпечення холдингу, оскільки припускають розробку та функціонування чіткої структури облікового, прогнозного, контролюючого етапів системи. Особливості холдингової структури припускають розробку та впровадження системи документообігу між компаніями холдингу, визначення термінів подання даних дочірніх компаній головною для складання консолідованої звітності, розробку внутрішніх звітних форм, визначення відповідальних і т.д.

При цьому інформація, що відповідає цим особливостям, необхідна для успішної діяльності холдингових компаній та їх подальшого розвитку. З метою отримання такої інформації в організаціях групи здійснюються бухгалтерські послуги для бізнес-груп на ZKG.ua  на професійному рівні.

Даний вид обліку не передбачений законодавством, облікові регістри та форми звітності щодо нього організації розробляють самостійно, але він більшою мірою відповідає вимогам конкурентного середовища, що стрімко змінюється кон'юнктурою ринку.

Постановка бухгалтерського управлінського обліку в холдингу дозволить сформувати прозору облікову систему, оперативно помітити фактори, що ведуть до зниження рентабельності, погіршення фінансової стійкості, визначити напрямки розширення діяльності, можливості виробництва нових продуктів чи присвоєння нових якостей існуючим продуктам.

У ході побудови системи бухгалтерського управлінського обліку у холдинговій структурі вирішуються такі завдання управління:

  • оптимізація оподаткування (управління витратною частиною бази для розрахунку прибуток, перерозподіл прибутку між компаніями холдингу);
  • аналіз відповідності витрат перспективним вигод від впровадження нового проекту (складається кошторис витрат на реалізацію обраного проекту, прораховується прибуток від його впровадження);
  • надання користувачам мобільної інформації про фінансово-господарські процеси у холдингу в період їх виникнення;
  • проведення процедур бюджетування та планування;
  • виявлення та аналіз найбільш значущих для холдингу фактів діяльності з одночасним відсіканням взаємовиключних внутрішньохолдингових операцій.

Облікова інформація бухгалтерського управлінського обліку формується з урахуванням відомостей бухгалтерського податкового обліку. Організація бухгалтерського управлінського обліку в холдингу вимагатиме розробки системи отримання облікових даних. Проаналізувавши досвід спеціалістів, котрі займаються даним питанням, можна назвати кілька варіантів організації отримання інформації. У таблиці наведені варіанти, що найчастіше зустрічаються на практиці, з перевагами і недоліками.

Таблиця 1 – Варіанти одержання інформації системою бухгалтерського управлінського обліку холдингу

Варіанти

Переваги

Недоліки

Дублювання інформації у головній організації

Паралельне внесення даних
до двох облікових систем
головної компанії: бухгалтерського податкового обліку
та бухгалтерського управлінського обліку в розрізі дочірніх організацій

1. Повнота інформації, що відображається;

2. Аналітичність отриманої інформації;

3. Велика сумісність отриманої інформації

1. Додаткові трудо- і ресурсовитрати отримання інформації;

2. Невчасність одержуваної інформації;

3. Розробка додаткових звітних форм

Дані бухгалтерського податкового обліку дочірніх організацій -
джерело відомостей для головної організації

Формування облікових даних за зведеними
даними бухгалтерського податкового обліку дочірніх компаній

1. Зменшення трудовитрат унаслідок відсутності подвійного обліку;

2. Розробка звітів трансформації інформації бухгалтерського податкового обліку до бухгалтерського управлінського, а також підсумкових звітів для надання користувачам

1. Підвищення ймовірності пропуску фактів діяльності внаслідок суб'єктивної оцінки суттєвості інформації;

2. Зниження повноти інформації, що відображається;

3. Підвищений професіоналізм кадрів

Насправді найчастіше зустрічається другий варіант, оскільки він дозволяє прискорити процес отримання даних, зменшити кількість звітних форм і, знизити термін і ресурсозатрати обробки інформації.

Для постановки бухгалтерського управлінського обліку холдингу обов'язковою умовою є розробка облікової політики з метою бухгалтерського управлінського обліку. З цією метою необхідно видати Наказ керівника щодо створення Облікової політики для цілей бухгалтерського управлінського обліку. Прийнята Генеральним директором холдингу Облікова політика з метою бухгалтерського управлінського обліку застосовується у всіх організаціях групи, що забезпечує єдині стандарти обліку фактів фінансово-господарську діяльність групи, повноту їхнього відображення в обліку, дає можливість реально оцінити фінансове становище холдингу користувачами інформації.

Доповнення Облікової політики з метою управлінського обліку організації системою показників для управлінського аналізу вважаємо недоцільним, оскільки, незважаючи на те, що обліковий процес та аналітичні процедури є необхідними для отримання повної, реальної інформації про фінансово-господарську діяльність організації, незмінно доповнюючи одна одну, вони є взаємопов'язаними процесами, що оперують різними методиками, інструментами. Організації необхідно розробити методику аналітичних процедур з метою впровадження обліково-аналітичної системи, яка відповідає вимогам стратегічного управлінського обліку.

В рамках організації бухгалтерського управлінського обліку в холдингу значна увага приділяється процесам управління господарськими процесами, що дозволяє гармонізувати приплив прибутку, грошові потоки, розподілити майно між організаціями групи, ґрунтуючись на поточних та потенційних потребах.

Поряд із значними перевагами системи бухгалтерського управлінського обліку для відображення фактів виробничо-господарської діяльності холдингу, даний вид обліку має свої недоліки, а саме: він не враховує впливу зовнішніх факторів, що не дозволяють своєчасно реагувати на зовнішні фактори впливу, що може призвести до розбалансування фінансової ситуації холдингу. Таким чином, найбільш прийнятною для холдингу є система стратегічного управлінського обліку, що відповідає наведеним вимогам.1