Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Головна » Історія » Радянський партизанський рух опору на території України в роки Другої Світової війни: джерелознавчий аспект

Радянський партизанський рух опору на території України в роки Другої Світової війни: джерелознавчий аспект

Подано огляд джерельної бази з історії радянського партизанського руху опору на території України в роки Другої світової війни. Охарактеризовано склад та зміст єдиного в Україні найбільшого комплексу документів з даної тематики, що зберігається в Центральному державному архіві громадських об'єднань України.

Роль радянського партизанського руху опору на території України в період Другої світової війни оцінити важко, оскільки й до сьогодні в науковому середовищі ведуться дискусії щодо кількісного складу радянських партизанів та їх бойових втрат і здобутків, викликають неоднозначні судження питання бойової, диверсійної, розвідувальної діяльності партизанів, взаємовідносин із місцевим населенням, українськими націоналістичними формуваннями та ін. Єдиним способом розібратися і, принаймні, спробувати відповісти на невирішені та проблемні питання є детальне вивчення і глибокий аналіз архівних документів.

В Україні осередком джерельної бази радянського партизанського руху опору є Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України). В ньому зберігаються документи Українського штабу партизанського руху (УШПР) - фонд № 62 та Центрального комітету Компартії більшовиків України (ЦК КП(б)У) - фонд № 1, описи №№ 16, 19, 22, які здійснювали централізоване керівництво партизанською боротьбою в тилу ворога, а також понад 70-ти партизанських з' єднань, дивізій, бригад, сотень окремих партизанських загонів і груп, що діяли на окупованій території України та країн Центральної і Південно-Східної Європи впродовж 1941-1945 рр. (фонди №№ 63-86, 88-130, 133, 160, 259-262). Крім того, партизанської тематики стосуються документи Комісії з історії Великої Вітчизняної війни (фонд № 166) та особових фондів і колекцій партизанських і державних діячів (фонди №№ 240, 241, 326) [1, с. 21-24, 44-45, 161-233, 241-242, 284-285]. Таким чином, у ЦДАГО України зберігається найповніший в Україні комплекс документів даної тематики, обсягом майже 10 тис. справ.

Формування джерельної бази партизанського руху опору розпочалося ще в роки війни. Так, у грудні 1942 р. начальник УШПР Т. А. Строкач надіслав С. А. Ковпаку (командиру Сумського партизанського з'єднання - одного з найбільших партизанських формувань України) радіограму, в якій давав вказівки щодо організації збереження як партизанських, так і трофейних документів і матеріалів, що «мають історичне значення для загонів та всього партизанського руху в Україні» [5, с. 38]. Пізніше, у серпні 1943 р., комісарам партизанських з'єднань наказувалось вести детальні щоденникові записи з історії загонів, їх бойових операцій, політроботи та про бійців, які відзначилися в боях з окупантами [4, с. 193]. У ході розформування партизанських загонів та з'єднань, яке відбувалося поступово зі звільненням території України, їхнє командування зобов'язувалося прибувати до УШПР зі звітами про бойову діяльність, списками особового складу та іншими документами поточного діловодства очолюваних ними формувань [2, с. 67, 86; 3, с. 94]. Після припинення 1 січня 1945 р. діяльності УШПР питання збору документів про партизанський рух опору на території України займалася спеціально створена група з колишніх працівників Штабу [3, с. 128-129]. Впродовж 1945-1946 рр. документи УШПР, його представництв при військових радах Українських фронтів, партизанських з'єднань і загонів були передані до Управління пропаганди та агітації ЦК КП(б)У, а згодом надійшли в Комісію з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. при Академії наук УРСР. Тут робота з виявлення та обліку учасників партизанського руху і видачі їм відповідних довідок продовжувалася до травня 1950 р., після чого всі документи були передані до Партійного архіву Інституту історії партії при ЦК КП(б)У. В 1964 р. окремі справи УШПР надійшли з Центрального партійного архіву (м. Москва). Крім того, деякі документи передавалися на зберігання в архів безпосередніми учасниками партизанської війни. Наприклад, у 1954 р. та 1959 р. частину документів Українського кавалерійського партизанського з' єднання передав до архіву його колишній командир М. І. Наумов; у 1984 р. колишній діловод Сумського партизанського з' єднання С. П. Тутученко передав список особового складу з'єднання, який він вів особисто та ін.

Майже 50 % документів (4 720 справ) з історії партизанського руху опору в Україні зосереджені у фонді № 62 «Український штаб партизанського руху». Це матеріали командування Штабу та його відділів, а також представництв УШПР при військових радах Українських фронтів, школи підготовки партизанських кадрів УШПР тощо. Документи командування УШПР та його відділів (оперативний, розвідувальний, зв'язку, кадрів, нагородний, матеріально-технічного забезпечення, технічний (диверсійний), шифрувальний, інформації, загальносекретний, медико-санітарний, фінансовий, адміністративно-господарський), об'єднані в 2 390 справ опису № 1. Це постанови Державного комітету оборони СРСР, накази Народного комісаріату оборони СРСР, оперативні зведення Центрального штабу партизанського руху (І ІІІІПР) з питань збройної партизанської боротьби та діяльності УШПР; копії постанов ЦК КП(б)У та Ради Народних Комісарів УРСР щодо організації та розвитку партизанського руху опору на території України, його бойового і матеріального забезпечення, кадрових та інших питань; оперативні зведення, бойові та спеціальні донесення, доповідні записки, інформаційні повідомлення, довідки УШПР і ЦК КП(б)У до ЦК ВКП(б), ЦШПР, Генерального штабу Червоної армії, а також Наркомату внутрішніх справ УРСР та УШПР до ЦК КП(б)У про розвиток і стан партизанського руху опору на території України та надання допомоги з організації партизанської боротьби країнам Центральної і Південно-Східної Європи; оперативні плани та звіти УШПР з розвитку партизанського руху опору, з формування загонів і груп, закидання їх в тил ворога; накази УШПР з основної діяльності та особового складу; дислокаційні списки партизанських загонів та з'єднань; списки особового складу УШПР, оперативних груп, уповноважених УШПР для керівництва партизанським рухом; вхідні та вихідні шифротелеграми і радіотелеграми по УШПР; оперативні карти дислокації партизанських формувань, проведення воєнних операцій і рейдів, перебазування партизанів у нові райони бойових дій, а також розвідувальні карти з позначеннями дислокації ворожих військ та багато інших документів.

Серед матеріалів представництв УШПР при військових радах 1-го, 2-го, 3-го і 4-го Українських фронтів, об'єднаних у 929 справ опису № 2, зберігаються накази Наркомату оборони СРСР, інструкції Генерального штабу Червоної армії, директиви ЦШПР і УШПР, командувань фронтів про організацію та розвиток партизанського руху та діяльність представництв і підпорядкованих їм партизанських формувань; накази представництв УШПР про формування партизанських загонів, їхні бойові завдання, підготовку партизанських кадрів; плани роботи представництв, оперативні плани з організації, керівництва та розвитку партизанського руху на території України, а також звіти про їх виконання; доповідні записки, довідки, звіти, рапорти представництв і партизанських формувань про воєнну та диверсійно-розвідувальну діяльність партизанів, про кількісний склад загонів, їх озброєння та матеріальне забезпечення; вхідні та вихідні радіограми і шифротелеграми, листування з партійними, радянськими, військовими органами, УШПР, партизанськими з'єднаннями та загонами з організаційних і оперативних питань; карти-схеми розвідувальних відділів фронтів про угрупування ворожих військ, списки дислокації ворожих гарнізонів, складів і аеродромів тощо.

Документи про діяльність окремих партизанських формувань (з'єднань, дивізій, бригад, загонів і груп), що вели боротьбу в тилу ворога на окупованій території України та країн Центральної і Південно-Східної Європи, зосереджені в 418 справах опису № 4 у так званих облікових справах. Вони вміщують загальні дані про партизанське формування відповідно до прийнятої форми (дата і місце створення, командний, особовий та бойовий склад, район дії, засоби зв'язку, щоденник з бойової діяльності, листування з УШПР та ін.), що дозволяє скласти уявлення про їхню діяльність.

Основний же масив документів партизанських формувань зосереджений в окремих фондах (№№ 63-86, 88-130, 133, 160, 259-262). Це накази з основної діяльності та особового складу; вхідні та вихідні радіограми і шифрограми; звіти, рапорти, донесення командування з'єднань, дивізій, бригад, загонів, груп та їх окремих підрозділів про бойову, диверсійну, розвідувальну діяльність, матеріально-технічне, кадрове забезпечення; листування з УШПР, ЦК КП(б)У, іншими партизанськими формуваннями про координацію проведення бойових і диверсійних операцій, забезпечення зброєю і боєприпасами, нагородження урядовими нагородами; журнали обліку бойових і диверсійних операцій; списки особового складу партизанських формувань; зведення, таблиці, стройові записки, дислокаційні сприски з даними про кількість партизанів, їх озброєння, наявність боєприпасів, інше матеріальне забезпечення, людські та матеріальні втрати; записні книжки, щоденники, спогади командирів, комісарі та бійці- партизанів; листівки, газети, звернення, видані штабами з' єднань для розповсюдження серед партизанів та окупованого населення тощо.

На окрему увагу заслуговує комплекс документів особового характеру, що зберігається як серед матеріалів УШПР так і у фондах окремих партизанських формувань. Зокрема, в описі № 5 фонду № 62 зберігаються особові справи співробітників УШПР, його представників, бійців і командирів партизанських формувань України. В описі вони розташовані в алфавітному порядку й об'єднані в 387 справ. Даний комплекс документів представлений особовими листками з обліку кадрів, автобіографіями, довідками про направлення у ворожий тил, характеристиками, підписаними партизанськими присягами, довідками про місце роботи до вступу в партизанські формування, перебування в них, про поранення, нагородними листками про представлення до урядових нагород та ін. Є також і особисті документи партизанів: паспорти, свідоцтва про народження, військові та профспілкові квитки, атестати про закінчення навчальних закладів, фотокартки тощо.

В матеріалах партизанських формувань, що об'єднані в окремі фонди, інформація особового характеру про їх учасників в основному зосереджена в списках особового складу по з'єднаннях, дивізіях, бригадах, загонах та по окремих підрозділах. Списки зазвичай містять повні анкетні дані партизанів: прізвище, ім'я та по батькові, рік та місце народження, національність, партійність, освіта (загальна, військова), військова служба, військове звання, місце роботи, займана посада до вступу в партизанський загін, дата вступу, звідки прибув, займана посада в загоні, переміщення по службі, нагороди, склад сім'ї та її місце проживання тощо. Така інформація є також в анкетах обліку особового складу. Крім того, у фондах зберігаються бойові характеристики, автобіографії, нагородні листи на окремих партизанів тощо.

Таким чином, документи з історії радянського партизанського руху опору на території України в роки Другої світової війни сьогодні в своїй більшості зосереджені в Центральному державному архіві громадських об'єднань України. Вони представлені матеріалами про діяльність Українського штабу партизанського руху та партизанських з'єднань, дивізій, бригад, загонів і груп, які впродовж 1941-1945 рр. діяли на окупованій території України та країн Центральної і Південно-Східної Європи. Для цих документів загалом характерна видова та інформаційна повнота і різноплановість. У той же час, окремі партизанські формування представлені фрагментарно через наявність незначної кількості матеріалів. Та все ж, завдяки розумінню керівництвом УШПР і командуванням партизанських формувань важливості відповідного ведення та забезпечення збереженості документів поточного діловодства, а також дотриманню чіткого підпорядкування та порядку передачі на зберігання накопичених матеріалів, сьогодні наукова спільнота має можливість користуватися багатою джерельною базою з історії радянського партизанського руху опору на території України в роки Другої світової війни.

Джерела та література:

  1. Центральний державний архів громадських об'єднань України. Путівник / автори-упорядники:. Б. Іваненко (керівнк), О. Бажан, А. Кентій, Н. Маковська, А. Соловйова; Державний комітет архівів України, ЦДАГО України. - К., 2001. - 495 с.
  2. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 53 - 98 арк.
  3. ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 54 - 146 арк.
  4. ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1293 - 259 арк.
  5. ЦДАГО України, ф. 63, оп. 1, спр. 32 - 82 арк.

Ключові слова: Друга світова війна, радянський партизанський рух опору, Український штаб партизанського руху, документ, Центральний державний архів громадських об'єднань України.

There is presented the complete review of sources on the history of the Soviet partisan resistance movement in Ukraine during the Second World War. Characterized composition and content only in Ukraine, the largest set of documents on the subject stored in the Central State Archive of Public Associations of Ukraine.

Keywords: World War II, the Soviet partisan resistance movement, Ukrainian headquarters of the partisan movement, a document, the Central State Archive of Public Associations of Ukraine.


Автор: Світлана Власенко (м. Київ) // «Друга світова війна: події, факти, версії»: матеріали Всеукр.наук. конф. (24 квітня 2015 р). – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 59-65

1