Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Головна » Бібліотека » Науковий космодром Переяславщини

Науковий космодром Переяславщини

Космічна Україна. Переяславщина : альманах / [авт. просвіт. проекту: О. О. Базалук, О. І. Шкира ; гол. ред. ради Л. Д. Каденюк]. — Переяслав-Хмельницький Київ. обл. ; К. : ЦУЛ, 2012. — 144 с.

Це видання присвячене популяризації теми космосу серед молоді. Альманах містить дослідницький матеріал, який усебічно висвітлює наукову та просвітницьку роль переяславців, творчі надбання людей, пов'язаних з Перея­славщиною, у контексті розвитку України як космічної дер­жави, сучасні доробки викладачів, студентів, учнів навчаль­них закладів краю з цієї тематики. Видання містить архівні матеріали. За підтримки ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", доктора історичних наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого діяча освіти Віктора Коцура проект "Космічна Україна. Переяславщина" було вирішено започаткувати саме на цій прадавній, уславленій ще за кня­жої доби землі. Авторами проекту стали директор бібліоте­ки ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогіч­ний університет імені Григорія Сковороди" Ольга Шкира та голова Міжнародного філософсько-космологічного товарист­ва (МФКТ), доктор філософських наук, професор Олег Базалук.

За короткий термін зусиллями Ольги Шкири, колекти­ву бібліотеки, працівників культурно-просвітницької органі­зації "Переяславський скарб" та співробітників музеїв Пе­реяславщини була організована зустріч молоді з першим космонавтом незалежної України, Героєм України Леонідом Каденюком, почесним директором Національного історико- етнографічного заповідника "Переяслав", Героєм України Михайлом Сікорським і головою Міжнародного філософсь­ко-космологічного товариства (МФКТ), професором Олегом Базалуком. Наступним містом, що прийняло естафету проек­ту "Космічна Україна", став Харків.

До альманаху ввійшли різнопланові матеріали.

Кандидат історичних наук Тарас Нагайко розповідає про Переяславщину як історичний край, а разом зі сковоро- динознавцем Григорієм Вербою — про ідеї космізму, які розвинув Григорій Сковорода і які стали фундаментом віт­чизняної філософії XVIII століття, знайшовши подальше своє втілення у працях плеяди наступних поколінь учених. Стат­тя Михайла Сікорського "Сповідь із перших уст..." присвя­чена 60-річчю його служіння музейній справі. Ректор ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний універ­ситет імені Григорія Сковороди", доктор історичних наук, професор, академік НАПН України Віктор Коцур згадує про засновника музейної справи на Переяславщині у своїй праці "Неміліючі духовні джерела Михайла Сікорського".

Молодший науковий співробітник Музею космосу НІЕЗ "Переяслав" Сергій Вовкодав розповідає про створен­ня цього музею і говорить, що в майбутньому планується подальше розширення експозиції для того, щоб окреслити місце України в сузір'ї космічних держав світу, її участь у міжнародних проектах демонстрації науково-виробничого потенціалу ракетно-космічної галузі та науково-виробничих об'єднань, проектних інститутів, конструкторських бюро, спеціалізованих підприємств тощо.

Журналіст Віра Федорук представила інтерв'ю з Лео­нідом Каденюком, взяте під час засідання "круглого столу" "Космічна Україна. Переяславщина".

Директор бібліотеки ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сково­роди" Ольга Шкира умістила рецензію на книгу Леоніда Каденюка "Місія — космос", у якій зазначила, що сюжет ви­дання охоплює всі аспекти космічного польоту — його під­готовки, здійснення і завершення. У своїй іншій статті "Тео­ретична модель еволюції світобудови Олега Базалука" ав­торка характеризує науково-дослідницьку школу вченого. На сучасному етапі Олег Базалук і колектив Міжнародного філософсько-космологічного товариства працюють над тео­ретичним обґрунтуванням космічних подорожей як у масш­табі Сонячної системи, так і за її межами.

А сам він присвятив свою статтю діяльності колекти­ву університетської бібліотеки, в якій зазначив, що її рі­вень відповідає рівню організації Александрійської бібліо­теки епохи еллінізму, бібліотеки Бодлея в Оксфордському університеті, Рум'янцевської бібліотеки в Москві, Російсь­кої національної бібліотеки в Петербурзі. Колектив книго­збірні активно сприяє розвиткові інноваційної педагогічної діяльності на Переяславщині та Київщині, значну увагу приділяючи просвітницько-виховній роботі. Вихованню молоді сприяють численні бібліотечні заходи: зустрічі з відомими особистостями, засідання "круглого столу", акції нової книги, книжкові виставки, інформаційні марафони, конкурси тощо.

Кандидат історичних наук Тетяна Логвинюк описує історію створення та значення читацького залу "Чумаць­кий шлях", що нині функціонує у межах ДВНЗ "Перея- слав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

Науковець Світлана Тетеря присвятила працю космо­гонічним мотивам у розписах уродженки Переяславщини, народної художниці зі світовим ім'ям, членкині Націо­нальної спілки майстрів народного мистецтва України та Національної спілки художників України, лауреата премії імені Катерини Білокур Марії Пантелеймонівни Буряк.

Міський голова Переяслав-Хмельницького Олександр Шкіра аналізує творчість уродженки Переяславщини, за­служеної художниці України Ганни Іванівни Самутіної (1920—2009).

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець на сторінках альманаху ділиться вра­женнями від виставки відомої тележурналістки, співачки, громадської діячки та ведучої проекту "Територія А" Анже- ліки Рудницької "Український всесвіт".

Редактор університетської газети "Педагогічні обрії" на сторінках альманаху розповідає про зустріч переяславців з Анжелікою Рудницькою, котра стала засновницею течії етномодерн (симбіоз етнічного і модерного мистецтва). На її рахунку понад 70 виставок (майже півсотні з них — персо­нальні). Полотна Анжеліки Рудницької — членкині Націо­нальної спілки народних майстрів України, лауреата всесвіт­ньої премії "World Masters" (Всесвітній фестиваль культури та мистецтв, Корея, 2010 р.), кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня — експонувались у художніх музеях і галереях України, Франції, Угорщини, Бельгії, Нідерландів, Болгарії, Румунії, Македонії, Сербії, Естонії, Чорногорії, Литви, Латвії, Польщі, Кореї.

Кандидат філологічних наук Марія Карп'юк описує "поетичний Космос своєї душі", який поширюється в таких напрямах: планетарно-галактичному, екологічному, соціаль­но-політичному, етнокультурному, морально-дидактичному, лірично-особистісному та ін.

Виконавчий директор Українського молодіжного аеро­космічного об'єднання "Сузір'я" Сергій Дячко розповідає про 20-річну історію цієї організації, головною метою якої стало сприяння розвитку творчих здібностей дітей та моло­ді, інтересу до дослідження космосу, до вивчення історії авіації та космонавтики, набуття практичного досвіду й ор­ганізаторських здібностей.

Учень гімназії Переяслав-Хмельницького Богдан Дідик представив конспект своєї науково-дослідницької робо­ти про астрономічні обсерваторії.

Заступник директора з НМР комплексного закладу Київської обласної ради "Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат" Ніна Гриценко подала свої роздуми на тему: "Зем­ля — колиска людства. Яка ж вона, Земля?"

У рубриці альманаху "Сузір'я молодих" подані тема­тичні творчі роботи учнів цього закладу, а саме: Анни Васько, Марини Мікули, Оксани Швидкої, Ьіони Яковенко, Ва­дима Луценка, Віталія Тунія, Тетяни Дудки, Ганни Кокорє- вої, Артура Ратушного, Катерини Заболотньої.

Альманах "Космічна Україна. Переяславщина" об'єднав праці вчених, освітян, студентів та учнів, присвячені темі космосу.

Алла Білоцерківська, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору наукознавства Центру історії аграрної науки ННСГБ НААН

Надійшла в редакцію 4 лютого 2013 року


Автор: А. Білоцерківська // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 12.

1